ที่มาของโครงการ


ที่มาของโครงการ

ปัจจุบัน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีทางพิเศษที่เปิด ให้บริการแล้ว ทั้งสิ้น ๘ สายทาง ระยะทางกว่า ๒๒๔ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีศูนย์ควบคุม ทางพิเศษของแต่ละสายทาง ทําหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม บริหารจัดการ ด้านการจราจร และการกู้ภัยเฉพาะทางพิเศษสายนั้นๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการจราจร และการกู้ภัยบน ทางพิเศษมีความเป็น เอกภาพ จึงจําเป็นต้องมีศูนย์บริหารทางพิเศษ เพื่อทําหน้าที่ อํานวยการ และสั่งการของทุกสายทางให้ อยู่ที่เดียวกัน (Single Command Center) รวมถึงเตรียมพื้นที่ สําหรับการขยายตัวของ องค์กร เพื่อรองรับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนทั่วไปที่ะเข้า มาติดต่องานบริการด้านต่างๆ

รายละเอียดทั่วไปของโครงการ

ชื่อโครงการ : อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

อาคารสูง : ๒๘ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ๑๐๘,๗๒๖ ตารางเมตร

สถานที่ : บริเวณศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB2)แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

มีขอบเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ : ติดกับทางพิเศษศรีรัช และชุมชนย่านอโศก

ทิศตะวันออก : ติดกับถนนเพชรอุทัย และพื้นที่ชุมชนวัดอุทัย

ทิศใต้ : ติดกับพื้นที่เศรษฐกิจอโศก และเส้นทางรถไฟฟ้า Airport Rail Link

ทิศตะวันตก : ติดกับชุมชนขนาดเล็ก และพื้นที่โครงการมักกะสันคอมเพล็กซ์