แนวคิดออกแบบและจุดเด่นของอาคาร


แนวคิดออกแบบอาคาร

นําเอาสัญลักษณ์ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มาเป็นแนวคิดในการออกแบบรูปทรงอาคาร ทําให้เกิดเส้นโค้งที่ สวยงาม อีกทั้งยังได้นําหลักการออกแบบ และการก่อสร้างตาม มาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES-Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability) มาใช้ในการปรับวางผัง และออกแบบงานระบบประกอบอาคาร เพื่อให้ได้อาคาร ศูนย์บริหารทาง พิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ พลังงานอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ มีการจัดการสัญจรภายในโครงการให้เป็นไป โดยสะดวก สอดคล้องต่อการใช้งานทั้งจากภายใน และภายนอกอาคาร ให้สามารถเชื่อมต่อได้ทุกทิศทุกทาง รวมถึงการออกแบบ เปลือกอาคารให้เกิดการสลับระหว่างวัสดุโปร่งใส และทึบให้ แตกต่าง กันในแต่ละทิศ ควบคู่กับการออกแบบแผงบังแดด เพื่อ ลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่อาคาร และเปิดรับแสงธรรมชาติ โครงการ ออกแบบให้สอดคล้องตามมาตรฐานการออกแบบ สํานักงาน โดยพื้นที่ภายในมีความยืดหยุ่นสําหรับการใช้งาน

จุดเด่นและองค์ประกอบสำคัญของโครงการ

เป็นศูนย์กลางของการบริหารงานจราจรบนทางพิเศษ และ การกู้ภัยแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ หรือ Traffic Control Center เพื่อเป็นการรวมศูนย์ควบคุมทางพิเศษทุกสายทางให้อยู่ที่ เดียวกัน และมีห้องควบคุมบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง เป็นศูนย์ฝึกอบรมการปฏิบัติด้านการจราจร และระบบเก็บค่าผ่านทาง ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เสร็จสมบูรณ์ จะเป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และประชาชนต่อไป