รายละเอียดเฉพาะของโครงการ


รายละเอียดเฉพาะของโครงการ

เจ้าของโครงการ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เลขที่สัญญา : ๖๐๐๐๐๐๒๗๘๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

มูลคค่าสัญญา ๒,๕๔๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) (สองพันห้าร้อยสี่สิบสามล้านบาทถ้วน)

ระยะเวลา : ๙๐๐ วัน เริ่มวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

ผู้ออกแบบ : บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จํากัด , บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จํากัด , บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด , บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

ผู้ควบคุมงาน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา : บริษัท แมเนจเม้นท์ 103 จํากัด บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จํากัด บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จํากัด

ผู้รับจ้างก่อสร้าง : บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด