ผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง และแนวทางการป้องกันผลกระทบ


ผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง และแนวทางการป้องกันผลกระทบ

ผลกระทบด้านฝุ่นละออง : มีการป้องกันโดย ใช้ผ้าใบคลุม รถบรรทุกขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วง หล่นไป บนถนน , ติดตั้งผ้าใบตั้งแต่ละชั้นโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่น ละอองฟุ้ง กระจายไปยังอาคาร ข้างเคียง เป็นต้น

ผลกระทบด้านการระบายน้ำ : มีการป้องกันโดย จัดให้มีร่อง ระบายน้ำ รอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำสู่บ่อดัก ตะกอน ก่อน ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนเพชรอุทัยต่อไป

ผลกระทบด้านน้ำเสีย : มีการป้องกันโดย มีระบบบําบัดน้ำเสีย สําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ โดยออกแบบให้รองรับ น้ำเสียระหว่าง การก่อสร้าง และบําบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะ

ผลกระทบด้านขยะมูลฝอย : มีการป้องกันโดย จัดเตรียมถัง ฝาปิด รองรับมูลฝอยทั่วไปให้เพียงพอ วางไว้ในบริเวณ ก่อสร้าง และ มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ

ผลกระทบด้านการจราจร : มีการป้องกันโดย มีการติดตั้งป้าย จราจรชั่วคราว สัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ในระหว่างการก่อสร้าง เวลากลางวัน และกลางคืน

ผลกระทบด้านเสียง : มีการป้องกันโดย หลีกเลี่ยงการก่อสร้าง ที่ใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน

ผลกระทบด้าน : ผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม มีการป้องกันโดย จัดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม : เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และรับเรื่องราว ร้องเรียน