ความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดินฐานราก ณ วันที่ 9 ก.ค. 61

ความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดินฐานราก ณ วันที่ 9 ก.ค. 61

ความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดินฐานราก ณ วันที่ 9 ก.ค. 61