ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ วันที่ 20 ก.ค. 61

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ วันที่ 20 ก.ค. 61

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ วันที่ 20 ก.ค. 61