ความก้าวหน้างานโครงการประจำสัปดาห์ 1-10 ก.ย. 61

ความก้าวหน้างานโครงการประจำสัปดาห์ 1-10 ก.ย. 61

ความก้าวหน้างานโครงการประจำสัปดาห์ 1-10 ก.ย. 61 ดำเนินการลงเหล็กงานฐานราก Mat foundation ที่คอนกรีต 10,000 ลบ.ม