งานเทคอนกรีตฐานราก ตั้งแต่เวลา 2100 น. ถึง 0800 น.

งานเทคอนกรีตฐานราก ตั้งแต่เวลา 2100 น. ถึง 0800 น.

งานเทคอนกรีตฐานราก ตั้งแต่เวลา 2100 น. ถึง 0800 น. ดำเนินการเทไปแล้ว 11 ชม ปริมาณเท 4,000 ลบ.ม คิดเป็น 360 ลบ.มชม.
 
#TEKAFIGHTING