ความก้าวหน้างานประจำเดือน พ.ย. 2561

ความก้าวหน้างานประจำเดือน พ.ย. 2561

2. งานพื้นโครงสร้าง ชั้น 1 ดำเนินการแบ่งพื้นที่ออก เป็น 6 Zone

2.1 Zone A,B ,E, F กำลังดำเนินการติดตั้งโต้ะและไม้แบบรับพื้นชั้น 1

2.2 Zone C , D เร่ิมดำเนินการเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 แล้ว

แผนคาดการณ์ งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 61