ความก้าวหน้าโครงการประจำสัปดาห์ 2-23 ธ.ค. 61

ความก้าวหน้าโครงการประจำสัปดาห์ 2-23 ธ.ค. 61

ความก้าวหน้าโครงการประจำสัปดาห์ 2-23 ธ.ค. 61
ที่ โครงการก่อสร้างอาคารศููนย์บริหารทางพิเศษ กทพ

ความก้าวหน้าโครงการในสัปดาห์ที่ผ่านมา

1. งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

2. งานโครงสร้างพื้นชั้น 1M : ดำเนินการแล้วเสร็จ 80 %

3. งานโครงสร้างพื้นชั้น 2 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 %

แผนงานคาดการณ์ แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 61 นี้ งาน โครงสร้างพื้นชั้น 1M

แล้วเสร็จ 100 % และงานโครงสร้างพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ 50 %