ความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์ 3-12 ม.ค. 62

ความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์ 3-12 ม.ค. 62

1. งานพื้นโครงสร้างชั้น 1M : ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

2. งานพื้นโครงสร้างชั้น 2 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 90 %

3. งานพื้นโครงสร้างชั้น 2M : ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 %

4. งานพื้นโครงสร้างชั้น 3 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 %

% ความก้าวหน้างานโดยรวมของโครงการ ประมาณ 20.55 %