ความก้าวหน้างาน เดือน กุมภาพันธ์ 62

ความก้าวหน้างาน เดือน กุมภาพันธ์ 62

ความก้าวหน้างาน เดือน กุมภาพันธ์ 62 

โครงการดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างมาแล้ว 500 วัน

ความก้าวหน้างานปัจจุบันถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คิดเป็น 24.28 %

โดย งานโครงสร้าง Zone Tower แล้วเสร็จ ถึงชั้น 5, และ งานโครงสร้าง Zone Podium แล้วเสร็จ ถึงชั้น 4M

แผนงานเดือนถัดไป 
ดำเนินการ Zone Tower แล้วเสร็จ ถึง ชั้น 8 และ Zone Podium แล้วเสร็จ ถึงชั้น 6