ความก้าวหน้างานโครงการประจำเดือน มีนาคม 62

ความก้าวหน้างานโครงการประจำเดือน มีนาคม 62

ความก้าวหน้างานโครงการประจำเดือน มีนาคม 62 ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างแล้ว 531 วัน 
1. Zone Tower (อาคารศูนย์ฯ) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถึงชั้น 8 คิดเป็น 100 %
2. Zone Podium (อาคารจอดรถ) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถึงชั้น 5 คิดเป็น 80 %

แผนงานเดือนถัดไป Zone Tower แล้วเสร็จ ถึงชั้น 10 และ Zone Podium แล้วเสร็จ ถึงชั้น 6