ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 15/6/62

ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 15/6/62

ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Tower แล้วเสร็จ : ชั้น 15
ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Podium แล้วเสร็จ : ชั้น 6