ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 16/7/62

ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 16/7/62

ความก้าวหน้า งานโครงสร้างแล้วเสร็จ ถึงชั้น 19 100%
ความก้าวหน้างานผนังภายนอก แล้วเสร็จ 40 %