ภาพถ่ายมุมสูง ณ วันที่ 1 มี.ค. 61

ภาพถ่ายมุมสูง ณ วันที่ 1 มี.ค. 61

#ภาพถ่ายมุมสูง ณ วันที่ 1 มี.ค. 61 #ความก้าวหน้างานเข็มเจาะ #ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 80 %