ความก้าวหน้างานโครงการ ณ เดือน สิงหาคม 2562

ความก้าวหน้างานโครงการ ณ เดือน สิงหาคม 2562

ความก้าวหน้างานโครงการ ณ เดือน สิงหาคม 2562
 
ความก้าวหน้างานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ถึงชั้น 24 50 %
ความก้าวหน้างานสถาปัตย์รอบอาคาร ผนัง Precast & กระจก Curtain Wall แล้วเสร็จ 50 %