ความก้าวหน้าประจำเดือน ก.ย.62

ความก้าวหน้าประจำเดือน ก.ย.62

ความก้าวหน้าประจำเดือน ก.ย.62
 
ความก้าวหน้างานโครงสร้าง แล้วเสร็จถึงชั้น 26 คิดเป็น 90 %
ความก้าวหน้างานสถาปัตย์ งานผนังรอบอาคาร ผนัง Precast แล้วเสร็จถึงชั้น 18 คิดเป็น 65%
ความก้าวหน้างานสถาปัตย์ งานกระจก Curtain Wall แล้วเสร็จถึงชั้น 15 คิดเป็น 65 %
.
แผนงานเดือนถัดไป
 
งานโครงสร้าง ถึงชั้น 28
งานสถาปัตย์รอบอาคาร ถึงชั้น 21