ความก้าวหน้างาน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ความก้าวหน้างาน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ความก้าวหน้างาน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
 
ความก้าวหน้างานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ชั้น 27
 
ความก้าวหน้างานกระจกรอบอาคาร และ Precast ติดตั้งถึงชั้น 17