ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 18 พ.ย. 62

ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 18 พ.ย. 62

> งานโครงสร้างพื้น ถึงชั้น 28 50 %

> งานผนังรอบอาคาร Precast ถึงชั้น 25

> งานผนังรอบอาคาร กระจก Curtain Wall ถึงชั้น 23