ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

> ความก้าวหน้างานโครงสร้างพื้น แล้วเสร็จ ชั้น 28M
.
> ความก้าวหน้างานผนังรอบอาคาร กำลังดำเนินการติดตั้งถึง ชั้น 26
.
> ความก้าวหน้างานกระจกรอบอาคาร กำลังดำเนินการติดตั้งถึง ชั้น 23